Archives – May, 2015

Χρηματοδότηση Δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση μετά τη λήξη των έργων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου

openaccess-150x150  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά, μέσω του ευρωπαϊκού έργου Openaire 2020, πιλοτική δράση για τη χρηματοδότηση δημοσιεύσεων με Ανοικτή Πρόσβαση που απορρέουν από έργα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (7o ΠΠ) που έχουν ολοκληρωθεί. Η πιλοτική δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων ευρώ, θα έχει μέγιστη χρονική διάρκεια δύο έτη (Απρίλιος 2017). Αφορά δημοσιεύσεις έργων των οποίων η ημερομηνία λήξης δεν υπερβαίνει τα δύο έτη κατά την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος χρηματοδότησης. Ο μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων (άρθρα ή μονογραφίες) ανά έργο που θα χρηματοδοτηθούν είναι τρεις, ενώ οι χρηματοδοτούμενες δημοσιεύσεις θα είναι διαθέσιμες με άδεια CC-BY, όπου αυτό είναι δυνατό. Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης είναι 6.000 ευρώ για μονογραφίες και 2.000 ευρώ για άρθρα ή σχετικές δημοσιεύσεις.

Η υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης δεν επηρεάζει την επιλογή του περιοδικού, ωστόσο η δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο για περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης και όχι για υβριδικά περιοδικά. Ως επιλέξιμες θεωρούνται οι έγκριτες δημοσιεύσεις (pee-reviewed), ενώ είναι δυνατό να ζητηθούν στοιχεία για τη διαδικασία αξιολόγησης.

Το τελικό αντίγραφο της δημοσίευσης κατατίθεται σε αποθετήριο που είναι συμβατό με το Openaire ή στο Zenodo. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται, όπου αυτό είναι δυνατό, από τους ίδιους τους εκδότες, ωστόσο η κατάθεση μπορεί να γίνει και από το ίδιο το ίδρυμα ή τους ερευνητές.

Η διαχείριση των αιτημάτων και η παρακολούθηση της διαδικασίας θα γίνεται μέσω ενός κεντρικού συστήματος που θα είναι σύντομα διαθέσιμο στους ερευνητές επιλέξιμων έργων του 7ου ΠΠ http://goldoa-pilot.openaire.eu/. Τα αιτήματα θα εξετάζονται βάσει της ημερομηνίας υποβολής. Η υποβολή του σχετικού αιτήματος μπορεί να υποβληθεί είτε από τους ίδιους τους ερευνητές, είτε (κατά προτίμηση) από τις υπηρεσίες των ιδρυμάτων (βιβλιοθήκες, Επιτροπή Ερευνών).

Δημοσιεύσεις που απορρέουν από έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) ή το πρόγραμμα Marie Curie είναι επίσης επιλέξιμες.

Περισσότερες πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές, τα λοιπά κριτήρια και υποβολή ερωτημάτων: https://www.openaire.eu/goldoa/fp7-post-grant/pilot

May 29, 2015

Η Διακήρυξη της Χάγης για την Πρόσβαση στη Γνώση στην Ψηφιακή Εποχή

The Hague Declaration_translationΗ Διακήρυξη της Χάγης που δημοσιεύθηκε σήμερα 6 Μαΐου καλεί για άμεσες αλλαγές στη νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και την άρση των περιορισμών που επιτρέπουν τη διευρυμένη και ισότιμη πρόσβαση στα δεδομένα.

Βελτιωμένες θεραπείες για αρρώστιες, λύσεις σε παγκόσμια προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, και η τεράστια εξοικονόμηση σε δημόσιο χρήμα, είναι ανάμεσα στα πιθανά οφέλη που θα προκύψουν εφόσον οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία υιοθετήσουν τις αρχές που διατυπώνονται στη Διακήρυξη.

Η Διακήρυξη υποστηρίζει ότι το copyright δεν είχε ποτέ σχεδιαστεί για να ρυθμίζει τον διαμοιρασμό των πληροφοριών, των δεδομένων και των ιδεών-ούτε και θα έπρεπε. Η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγγυάται το θεμελιώδες δικαίωμα να δέχεται κανείς και να αναμεταδίδει πληροφορίες και ιδέες, αλλά η σύγχρονη εφαρμογή της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία συχνά περιορίζει αυτό το δικαίωμα, ακόμα και για τη χρήση αυτών των απλών δομικών στοιχείων της γνώσης.

“Το ταχύτατα μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον, η αυξημένη υπολογιστική δύναμη και η ασύλληπτη ποσότητα δεδομένων που παράγεται, καθιστούν επιτακτικό για τους ερευνητές και την κοινωνία να μπορούν να χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία που τους βοηθούν να κάνουν νέες ανακαλύψεις. Μπορεί να επέλθει μία πραγματική επανάσταση στις ερευνητικές πρακτικές και ζωές μπορούν κυριολεκτικά να σωθούν, αν επιτύχουμε καλύτερη πρόσβαση στη γνώση που περιλαμβάνεται στα Μεγάλα Δεδομένα” δήλωσε η Kristiina Hormia-Poutanen, πρόεδρος της LIBER (www.libereurope.eu), της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Βιβλιοθηκών, η οποία διηύθυνε τις εργασίες για τον σχεδιασμό της Διακήρυξης.

Μία νέα προσέγγιση στην παραγωγή νέας γνώσης είναι κρίσιμη σε μία εποχή κατά την οποία η κοινωνία αντιμετωπίζει έναν κατακλυσμό δεδομένων. Το ψηφιακό περιβάλλον, ή τα δεδομένα που δημιουργούμε και αντιγράφουμε ετησίως, διπλασιάζονται σε μέγεθος κάθε δύο χρόνια, και αναμένονται να φτάσουν τα 44 τρισεκατομμύρια gigabytes το 2020.

Το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία πρέπει να διευκρινιστεί,  ενώ πρέπει να αντιμετωπιστούν το χάσμα των δεξιοτήτων και η έλλειψη υποδομών εφόσον οι υπολογιστές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία μεγάλων συνόλων δεδομένων. Αυτή η διαδικασία, γνωστή και ως Εξόρυξη Δεδομένων και Κειμένου (Text and Data Mining), αναγνωρίζεται ευρέως ως ο μόνος τρόπος για τον αποτελεσματικό χειρισμό των Μεγάλων Δεδομένων.

“Δεδομένης της ανάγκης να γίνει κατανοητός ο αυξανόμενος όγκος της βιβλιογραφίας και να παραχθεί νέα γνώση, το Wellcome Trust υποστηρίζει σθεναρά το δικαίωμα των ερευνητών να πραγματοποιούν εξόρυξη δεδομένων σε περιεχόμενο στο οποίο έχουν ήδη νόμιμη πρόσβαση. Η Διακήρυξη της Χάγης είναι ένα σημαντικό βήμα που προτάσσει τη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για την πρόσβαση και αξιοποίηση της γνώσης, πέρα από τους υπάρχοντες νομικούς περιορισμούς και την αβεβαιότητα που αυτοί εγείρουν. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να επιτραπεί η εξόρυξη δεδομένων και κειμένων για κάθε χρήση, τόσο εμπορική όσο και μη εμπορική”, δήλωσε ο Will Greenacre, υπεύθυνος πολιτικής στο Wellcome Trust (www.wellcome.ac.uk).

Οι οργανισμοί και τα άτομα που επιθυμούν να υποστηρίξουν τη Διακήρυξη μπορούν να προσθέσουν την υπογραφή τους στην επίσημη ιστοσελίδα www.thehaguedeclaration.com. Με αυτό τον τρόπο αναγνωρίζουν επίσημα την τεράστια δυναμική ανάπτυξης που ενέχουν οι νέες συνθήκες παραγωγής γνώσης, ενόσω αναγνωρίζουν τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθηθούν ώστε ο καθένας να μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική.

Περαιτέρω πληροφόρηση:

  • Επισκεφθείτε τον ιστοχώρο της Διακήρυξης για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, να κατεβάσετε το σχετικό πληροφοριακό υλικό και να υπογράψετε τη Διακήρυξη: www.thehaguedeclaration.com.
  • Επικοινωνήστε με τη LIBER που ηγήθηκε της δημιουργίας της Διακήρυξης, στο liber@kb.nl.

May 6, 2015


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)