Tag: MedOAnet

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανακοινώνει το kick-off meeting του νέου ευρωπαϊκού έργου που συντονίζει – PASTEUR4OA

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοινώνει την έναρξη του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research” (PASTEUR4OA), στο οποίο συμμετέχουν 15 εταίροι, με συντονιστή το ΕΚΤ.  Το έργο στοχεύει στον συντονισμό δράσεων για την ανάπτυξη πολιτικών ανοικτής πρόσβασης σε όλα τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ και του νέου προγράμματος “Ορίζοντας 2020”. Μέσα από τις ενέργειές του, το έργο έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο οργανισμών-εμπειρογνωμόνων στην Ευρώπη για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και να προκαλέσει τη δέσμευση των κύριων φορέων καθώς και των υπευθύνων χάραξης πολιτικών (φορείς διεξαγωγής και χρηματοδότησης έρευνας) για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Το PASTEUR4OA θα υποστηρίξει την ενίσχυση και την ενθάρρυνση συντονισμένων πολιτικών για την ανοικτή πρόσβαση και τα ανοικτά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πρόσφατη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την “Πρόσβαση σε και Διατήρηση της Επιστημονικής Πληροφορίας” (Ιούλιος 2012) και με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευθυγράμμισης με την πολιτική του Ορίζοντα 2020, αναφορικά με την ανοικτή πρόσβαση στην έρευνα, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο θα βοηθήσει την ανάπτυξη και την ενίσχυση των στρατηγικών και πολιτικών ανοικτής πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο και θα διευκολύνει τον συντονισμό τους μεταξύ κρατών-μελών. Το έργο θα δημιουργήσει, ακόμη, ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στα κράτη-μέλη, το οποίο θα αναπτύξει ένα συντονισμένο και συνεργατικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων προς υποστήριξη της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και υπό την επίβλεψη των εταίρων του έργου.

Το PASTEUR4OA ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης σε σχέση με την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στην επιστημονική γνώση και αποτελεί, ουσιαστικά, διεύρυνση του ευρωπαϊκού έργου Mediterranean Open Access Network (MedOANet), το οποίο επίσης συντονιζόταν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και έληξε με επιτυχία τον Οκτώβριο 2013. Το PASTEUR4OA θα κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα και το ήδη υπάρχον δίκτυο, το οποίο δημιουργήθηκε στη Μεσόγειο από το έργο MedOANet.  Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία και τα εκτεταμένα δίκτυα των οργανισμών, οι οποίοι συμμετέχουν ως εταίροι, όπως το EOS (Enabling Open Scholarship), JISC (Joint Information Systems Committee), SparcEUROPE, LIBER (Association of European Research Libraries), EIFL, όπως επίσης και εξεχόντων χρηματοδοτικών οργανισμών, οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στην κοινοπραξία, με στόχο τη διασφάλιση μια ευρείας δέσμευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και με την προοπτική επέκτασης σε υπό ένταξη κράτη.

Πιο συγκεκριμένα, το PASTEUR4OA θα συγκεντρώσει βασικούς εθνικούς οργανισμούς και υπευθύνους χάραξης πολιτικών, κυρίως οργανισμούς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας και υπευθύνους λήψης αποφάσεων, με στόχο να τους βοηθήσει να βελτιώσουν ή και να αναπτύξουν συντονισμένες πολιτικές ανοικτής πρόσβασης, σε ευθυγράμμιση με τις προτάσεις της Επιτροπής και τον Ορίζοντα 2020.

Η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Guimarães της Πορτογαλίας στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2014, σε συνδυασμό με το έργο FOSTER.

Η ατζέντα της εναρκτήριας συνάντησης του έργου περιλαμβάνει:

  • Την παρουσίαση του  προγραμματισμού του έργου και των επιμέρους ενεργειών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τον κάθε εταίρο κατά το πρώτο έτος του έργου.
  • Τον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και τον σχεδιασμό σχετικών τρόπων επίλυσης.
  • Τη διασφάλιση ενός κοινού οράματος μεταξύ των εταίρων, αναφορικά με τους στόχους του έργου και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
  • Την παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης μεταξύ των εταίρων με σκοπό την, όσο το δυνατόν, καλύτερη διαχείριση του έργου.

Leave a Comment January 7, 2014

Οδηγός για την εφαρμογή πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης για φορείς διεξαγωγής έρευνας και χρηματοδότησης έρευνας από το έργο MedOANet

Το ευρωπαϊκό έργο MedOANet, το οποίο συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, δημοσίευσε τον Οδηγό για την εφαρμογή πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης, ο οποίος απευθύνεται σε φορείς διεξαγωγής έρευνας και φορείς χρηματοδότησης έρευνας. Στόχος της έκδοσης είναι ο συντονισμός των πολιτικών μεταξύ των 6 μεσογειακών χωρών, οι οποίες συμμετέχουν στο έργο (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Τουρκία).

Συνοπτικός και στοχευμένος, ο Οδηγός προσφέρει σημαντική καθοδήγηση για την εναρμόνιση των πολιτικών των φορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στην έρευνα. Ο Οδηγός του MedOANet αναπτύσσει τις βασικές έννοιες και τις κύριες θεματικές που άπτονται της Ανοικτής Πρόσβασης και παρουσιάζουν τα βασικά συστατικά μίας ιδρυματικής και χρηματοδοτικής πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση.

Περιλαμβάνει, επίσης, πρότυπα πολιτικών και σχετικές καλές πρακτικές για τους φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας. Εκτός από τον εναρμονισμό σε ιδρυματικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ο Οδηγός προσφέρει σημαντική καθοδήγηση για την εφαρμογή της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόσβαση, τη Μακροχρόνια Διατήρηση και τη Διάχυση της Επιστημονικής Πληροφορίας (2012) και τις απαιτήσεις του χρηματοδοτικού προγράμματος Ορίζοντας 2020.

Ο Οδηγός συστήνει: :

  • Άμεση αυτό-αρχειοθέτηση σε αποθετήρια ταυτόχρονα με την αποδοχή της έκδοσης (τελική έκδοση από τον συγγραφέα ή την επιμελημένη έκδοση του εκδότη).
  • Άμεση Ανοικτή Πρόσβαση στα μεταδεδομένα και στο πλήρες κείμενο (για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, κ.λπ.).
  • Άμεση κατάθεση των ερευνητικών δημοσιεύσεων σε αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης με περιόδους αποκλεισμού που δεν ξεπερνούν τους 6 μήνες (12 μήνες για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες).
  • Οι πολιτικές να καλύπτουν τις ερευνητικές δημοσιεύσεις που έχουν υποστεί διαδικασία αξιολόγησης, ιδίως τα άρθρα που δημοσιεύονται σε περιοδικά, τα πρακτικά των συνεδρίων, τα βιβλία και τις μονογραφίες.
  • Οι πολιτικές να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα και να προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου της εφαρμογής τους. Οι έγκυρες λίστες δημοσιεύσεων για οργανισμούς να προέρχονται μόνο από τα αποθετήρια.
  • Χωριστές πολιτικές θα πρέπει να καλύπτουν την κατάθεση των ερευνητικών δεδομένων που υποστηρίζουν την έρευνα σε αποθετήρια.

Ο Οδηγός διατίθεται στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ιταλικά και τουρκικά, στον δικτυακό τόπο του MedOANet.

Leave a Comment November 13, 2013

Διεθνές Συνέδριο από το ΕΚΤ για την Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια και επιστημονική πληροφορία

Τα Ανοικτά Δημόσια Δεδομένα και ο ρόλος τους στην Ανοικτή Διακυβέρνηση, και η Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας αποτελούν τους δύο κύριους άξονες του Διεθνούς Συνεδρίου “Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ – Αναπτύσσοντας κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την καινοτόμο χρήση της δημόσιας και επιστημονικής πληροφορίας” που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στις 16-18 Οκτωβρίου στην Αθήνα (Eθνικό Ιδρυμα Ερευνών).

Στους τομείς αυτούς έχουν συντελεστεί σημαντικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο τα τελευταία δύο χρόνια, και το Διεθνές Συνέδριο προσφέρει ένα σημαντικό βήμα ενημέρωσης σε επίπεδο πολιτικής και υλοποιούμενων έργων. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί και η τελική εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου MedOANet, που συντονίζει το ΕΚΤ και προωθεί την εφαρμογή εθνικών πολιτικών στα κράτη της Μεσογείου για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία.

Η πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου (16 Οκτωβρίου) εστιάζει στις εγχώριες πολιτικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες γύρω από τα Ανοικτά Δεδομένα, την Ανοικτή Διακυβέρνηση και την Ανοικτή Πρόσβαση στην έρευνα, όπως τοποθετούνται στο πλαίσιο των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών. Παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, πολιτικές και πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομικών, του Εθνικού Κτηματολογίου και του Δήμου Αθηναίων, αλλά και δράσεις όπως η πρωτοβουλία Open Government Partnership (OGP) στην οποία συμμετέχει η χώρα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και ο δικτυακός τόπος για τα ανοικτά δεδομένα στην Ελλάδα (http://data.gov.gr).

Επίσης, παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, που σχετίζονται με τη χρήση ανοικτών δεδομένων, ως μέσου για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας και της συμμετοχής του πολίτη στη δημόσια διοίκηση.

Η δεύτερη ενότητα (17-18 Οκτωβρίου) εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λαμβάνει δε χώρα στο πλαίσιο του  ευρωπαϊκού έργου MedOANet (www.medoanet.eu), το οποίο συντονίζει το ΕΚΤ και προωθεί την εφαρμογή εθνικών πολιτικών στα κράτη της Μεσογείου, για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία. Θα συζητηθούν οι πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης από φορείς χρηματοδότησης έρευνας και διεξαγωγής έρευνας σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και η Πορτογαλία.

Επίσης, θα αναδειχθεί ο ρόλος της Ανοικτής Πρόσβασης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ), σε ειδική συνεδρία στην οποία θα συμμετάσχουν ο επικεφαλής της Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΕΧΕ, και οι εμπλεκόμενοι στην εφαρμογή του ευρωπαϊκοί οργανισμοί, όπως το European University Association, το League of European Research Universities και το Science Europe.

Στο συνέδριο συμμετέχουν καταξιωμένες προσωπικότητες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ενώ βιντεοσκοπημένο μήνυμα θα απευθύνει η Επίτροπος της ΕΕ για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Επιστήμη, Máire Geoghegan-Quinn.

Το συνέδριο απευθύνεται τόσο σε εκπροσώπους φορέων χάραξης πολιτικής και διεξαγωγής έρευνας, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, και σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες γύρω από την ανοικτή δημόσια και επιστημονική πληροφορία, όσο και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την Ανοικτή Πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα και την ανοικτή διακυβέρνηση.

Twitter hashtags: #ΟΑconf13  #MedOANet #openaccess #EKTgr

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:
http://www.openaccess.gr/conference2013

Leave a Comment October 3, 2013

The MedOANet Final European Conference, 17-18 October @EKT in Athens, Greece

The MedOANet European Conference will take place at the National Documentation Centre / National Hellenic Research Foundation in Athens, Greece, from 17 to 18 October 2013 during the International Open Access Conference.

The final conference of MedOANet will serve to present the results of the project, placing them in the wider European perspectives on Open Access policies, and providing a forum for the current debate on Open Access policy implementation practices within the EU. Specifically, the final conference will focus on best practices in policy implementation among research funders and research performing institutions, as well as a discussion regarding the role of open access within the European Research Area. Speakers include representatives of the European Commission and important stakeholders involved in the implementation of the European Research Area such as the European University Association, the League of European Research Universities and Science Europe.

The program of the International Open Access Conference @ EKT includes presentations by renowned experts and representatives from the areas of research and Open Access. The conference is of special interest for institutions that are involved in research policy and research performing institutions.

Máire Geoghegan-Quinn, Commissioner for Research, Innovation and Science will address a video taped opening message to the Conference.

The full program of the Conference can be found online here: http://openaccess.gr/conferences/conference2013/

Leave a Comment September 23, 2013

Διεθνές Συνέδριο από το ΕΚΤ για τις εγχώριες εξελίξεις και τις διεθνείς τάσεις στην Ανοικτή Πρόσβαση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει στην Αθήνα (16-18 Οκτωβρίου 2013) το Διεθνές Συνέδριο “Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ”, το τρίτο κατά σειρά ενός κύκλου διεθνών συνεδρίων με αντικείμενο την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση. Το συνέδριο, που πραγματοποιείται από το 2008 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αποτελεί σημείο συνάντησης για ειδικούς σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, για εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στη χάραξη πολιτικών έρευνας, για ερευνητές, για φοιτητές, καθώς και για όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την Ανοικτή Πρόσβαση σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η πρώτη ενότητα του συνεδρίου (16 Οκτωβρίου 2013) αφορά τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στην Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα, εστιάζοντας στα ανοικτά δημόσια δεδομένα, στην ανοικτή διακυβέρνηση, στην ανοικτή εκπαίδευση και στην ανοικτή έρευνα. Την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, φορείς από την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους και σχετικές πρωτοβουλίες. Στην ενότητα αυτή γίνονται δεκτές περιλήψεις για παρουσιάσεις ή/και πόστερ που θα υποβληθούν σε διαδικασία αξιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 31η Ιουλίου και πληροφορίες για την υποβολή περιλήψεων παρουσιάσεων διατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (http://openaccess.gr/conferences/conference2013).

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου (17-18 Οκτωβρίου) περιλαμβάνει το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet (www.medoanet.eu), συντονιστής του οποίου είναι το ΕΚΤ. Το έργο MedOANet προωθεί την εφαρμογή εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση στα κράτη της Μεσογείου. Το τελικό συνέδριο του MedOANet θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου, εντάσσοντάς τα στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο των πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση και θα αποτελέσει βήμα συζήτησης για την πρόοδο της εφαρμογής των πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ευρώπη.

Ειδικότερα, το συνέδριο του MedOANet θα εστιάσει στις καλές και αποτελεσματικές πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης από φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας στην Ευρώπη και αλλού στον κόσμο, καθώς και στη συμβολή της Ανοικτής Πρόσβασης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Το πρόγραμμα του Διεθνούς Συνεδρίου “Ανοικτή Πρόσβαση @ ΕΚΤ”  θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις από καταξιωμένες προσωπικότητες του χώρου της έρευνας και της Ανοικτής Πρόσβασης. Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα είναι διαθέσιμο έως το τέλος Ιουλίου 2013.

Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη, απαιτείται όμως online εγγραφή στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (http://openaccess.gr/conferences/conference2013/registration.dot).

Leave a Comment July 1, 2013

Απολογισμός της Hμερίδας “Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση”

Με στόχο να συμβάλει στoν σχεδιασμό εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση, η Ημερίδα “Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση” , η οποία πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, συγκέντρωσε διακεκριμένους εκπρόσωπους του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διαμορφωτές πολιτικών και μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.

Η εκδήλωση, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet (Mediterranean Open AccessNetwork, www.medoanet.eu), έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστούν οι πολιτικές και οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης, καθώς και οι σχετικές εξελίξεις στην Ελλάδα, με στόχο να προωθηθεί στη χώρα μας μια συντονισμένη υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών και πολιτικών.

Το έργο MedOANet, που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, σχεδιάστηκε και συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) και εντάσσεται στο πλαίσιο συστηματικών δράσεων του φορέα για την προώθηση και την εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας. Με βάση τον θεσμικό του ρόλο, το ΕΚΤ αναπτύσσει ηλεκτρονικές ερευνητικές υποδομές και υπηρεσίες που αφορούν στη συλλογή, διάθεση και διατήρηση περιεχομένου επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού. Το κύριο αναπτυξιακό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι το έργο “Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας” (www.epset.gr).

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη χρηματοδότηση και παραγωγή έρευνας, στη χάραξη πολιτικών και στη διάχυση και χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη χώρα (π.χ. πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, ερευνητικά κέντρα). Στο πρώτο και δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν εισηγήσεις για τις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, αλλά και την ελληνική πραγματικότητα, στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης. Στο τρίτο μέρος που περιελάμβανε στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή εκπροσώπων διαφόρων φορέων, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να επεκτείνουν τη συζήτηση σε όλους τους τομείς της Ανοικτής Πρόσβασης. Σημειώνεται ότι οι χρήστες του διαδικτύου είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την ημερίδα ζωντανά στη διεύθυνση www.ekt.gr/events/live.

Η Ανοικτή Πρόσβαση και καίρια θέση της στην Ευρωπαική πολιτική για την έρευνα και καινοτομία, οι βέλτιστες πολιτικές για την Ανοικτή Πρόσβαση όπως εφαρμόζονται διεθνώς, η Ανοικτή Πρόσβαση σε Ελλάδα και Κύπρο καθώς και οι υποδομές ανοικτής πρόσβασης που αναπτύσσονται στη χώρα μας ( όπως το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών, το αποθετήριο του ΕΙΕ “Ήλιος” και το OpenAIre plus ) ήταν μερικά απο τα κύρια θέματα που αποσχόλησαν την Ημερίδα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον απολογισμό της Ημερίδας μπορεί κανείς να βρεί στα ‘Νέα’ του openaccess.gr, ενώ οι εισηγήσεις των ομιλητών, οι βιντεοσκοπημένες ομιλίες και φωτογραφίες και άλμπουμ από την εκδήλωση  είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://openaccess.gr/conferences/workshop2012/ και στο facebook.

Leave a Comment January 21, 2013

Open Access Tracker: Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την Ανοικτή Πρόσβαση στις χώρες της Μεσογείου

Tο ευρωπαϊκό έργο MedOANet παρουσιάζει τον Open Access Tracker (Ιχνηλάτη Ανοικτής Πρόσβασης), ένα διαδικτυακό εργαλείο που μας μεταφέρει στις χώρες της Μεσογείου (Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία) για να παρακολουθήσουμε την Ανοικτή Πρόσβαση και πως εφαρμόζεται σε κάθε μία από αυτές.

Με στόχο να παρέχει ένα κεντρικό σημείο που διαθέτει στοιχεία για τις δραστηριότητες Ανοικτής Πρόσβασης στις έξι μεσογειακές χώρες, ο Οpen Access Tracker προσφέρει μια οπτικοκοποιημένη εμπειρία πλοήγησης στους χρήστες του και συγκεντρωτικά στοιχεία για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων Ανοικτής Πρόσβασης που λαμβάνουν χώρα στις έξι χώρες της Μεσογείου.

Το διαδικτυακό εργαλείο του Open Access Tracker αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του MedOAnet (Mediterranean Open Access Network), ένα έργο χρηματοδοτούμενο από το FP7, που έχει στόχο να  εμπλουτίζει τις υπάρχουσες πολιτικές, στρατηγικές και δομές για την Ανοικτή Πρόσβαση και να συμβάλλει στην εφαρμογή νέων πολιτικών για τις έξι Μεσογειακές χώρες. Το MedOANet, που σχεδιάστηκε και συντονίζεται από το Eθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), εντάσσεται στο πλαίσιο συστηματικών δράσεων του φορέα για την προώθηση και την εφαρμογή της Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα μας, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο openaccess.gr καθώς και στο δικτυακό τόπο του έργου MedOANet.

Leave a Comment December 17, 2012

Hμερίδα “Διαμόρφωση Εθνικών Πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση”

Το Εθνικό Κέντρο Tεκμηρίωσης (EKT) διοργανώνει Ημερίδα με θέμα “Διαμόρφωση εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση” την Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας). Στόχος της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MedOANet, είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες πολιτικές και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στον τομέα της Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, να ενημερώσει για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, και να συμβάλει στη συντονισμένη υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης στη χώρα.

Με στόχο τον συντονισμό και την προώθηση των πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση, τόσο σε εθνικό όσο και σε μεσογειακό επίπεδο, το έργο MedOANet (Mediterranean Open Access Network, www.medoanet.eu), το οποίο χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ, διευκολύνει τη διαμόρφωση επιτυχημένων πολιτικών από εθνικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα και φορείς χρηματοδότησης της έρευνας.

Περισσότερες λεπτομέρειες, τo πρόγραμμα της ημερίδας, τη φόρμα εγγραφής και την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στη σελίδα της εκδήλωσης http://openaccess.gr/conferences/workshop2012/. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα σε ζωντανή μετάδοση  απο τη διεύθυνση www.ekt.gr/events/live.

Leave a Comment December 5, 2012


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)