Tag: Pasteur4OA

Η Σλοβενία υιοθετεί μία «Εθνική Στρατηγική για την Ανοικτή Πρόσβαση»

openaccess-150x150Η κυβέρνηση της Σλοβενίας στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 υιοθέτησε την Εθνική Στρατηγική για την Ανοικτή Πρόσβαση στις Επιστημονικές Δημοσιεύσεις και τα Ερευνητικά Δεδομένα 2015-2020.

Η Εθνική Στρατηγική προσφέρει ένα καλό παράδειγμα πλήρους εναρμόνισης εθνικής πολιτικής για την Ανοικτή Πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας με τις σχετικές απαιτήσεις του Ορίζοντα2020, την πιλοτική εφαρμογή για τα Ανοικτά Δεδομένα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στις Συστάσεις της της Επιτροπής του Ιουλίου 2012 σχετικά με την πρόσβαση και την μακροχρόνια διατήρηση της επιστημονικής πληροφορίας.

Στην εθνική δημόσια διαβούλευση για την Στρατηγική, τα έργα OpenAIRE και PASTEUR4ΟΑ, του οποίου συντονιστής είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, μαζί με την Ένωση Βιβλιοθηκών EIFL, κατέθεσαν μία κοινή υποβολή προσφέροντας ισχυρή υποστήριξη στη διαδικασία χάραξης της Στρατηγικής.

Βασικά στοιχεία της Στρατηγικής που υποστήριξαν τα παραπάνω έργα και που είναι εναρμονισμένα με τις προαναφερθείσες ευρωπαϊκές πολιτικές είναι τα εξής:

 • Τα κόστη επεξεργασίας άρθρων (Article Processing Charges) είναι επιλέξιμα κόστη σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους
 • Προβλέπεται υποστήριξη για τους ερευνητές ως προς παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη χρήση των υπηρεσιών του OpenAIRE
 • Ανακοινώνεται ένα εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα Ανοικτής Πρόσβασης στα επιστημονικά δεδομένα το οποίο ακολουθεί την προσέγγιση του Πιλότου για τα Ερευνητικά Δεδομένα του H

Επιπλέον αξιόλογα σημεία στην Εθνική Στρατηγική είναι τα εξής:

 • Τα περιοδικά τα οποία εκδίδονται από εκδότες στη Σλοβενία και τα οποία περιλαμβάνουν άρθρα τα οποία έχουν περάσει από ομότιμη αξιολόγηση, και τα οποία δέχονται χρηματοδότηση για τις δράσεις τους από το 2015 και μετά, πρέπει να διατίθενται με ανοικτή πρόσβαση
 • Οι εκδότες των επιστημονικών μονογραφιών που εδράζουν στη Σλοβενία, και οι οποίοι δέχονται εθνική χρηματοδότηση από το 2015 και εξής, θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να διαθέτουν τις μονογραφίες μέσα από επιχειρησιακά μοντέλα τα οποία διευκολύνουν την ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των μονογραφιών κατά την δημοσίευσή τους, με μία ανοικτή άδεια χρήσης CC-BY.

Το έργο OpenAIRE θα συνεργαστεί περαιτέρω με το Υπουργείο Παιδείας, Επιστήμης και Άθλησης στην ανάπτυξη της εξής δωρεάν υπηρεσιών: τον εντοπισμό των εκδόσεων και των συνόλων ερευνητικών δεδομένων που φιλοξενούνται σε σλοβένικα αποθετήρια που περιλαμβάνονται στο OpenAIRE και την εξαγωγή στοιχείων και στατιστικών γύρω από αυτά. Θα αναπτυχθεί επίσης μία επιμέρους σελίδα με συνολικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τα στοιχεία χρηματοδότησης, όπως και τη χρονολογία, την πηγή, το ίδρυμα, κλπ. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι πολύ σημαντικές στην περαιτέρω υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανοικτή Πρόσβαση.

Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής διατίθεται στα αγγλικά και τα σλοβένικα από την σελίδα του Υπουργείου.

September 22, 2015

PASTEUR4OA- Συγκριτική παρουσίαση των περιφερειακών προκλήσεων στην υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης

Pasteur4OAΈνα νέο πληροφοριακό φυλλάδιο από το PASTEUR4OA παρουσιάζει με εύληπτο και συνοπτικό τρόπο τα ζητήματα που εντοπίζονται σε περιφερειακό επίπεδο γύρω από την υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής Πρόσβασης και προτείνει συστάσεις για την επίλυση των ζητημάτων αυτών.

Το ευρωπαϊκό έργο PASTEUR4OA στο οποίο συντονιστής είναι το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, έχει ως στόχο τη δημιουργία και την υιοθέτηση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης από τους επιμέρους εμπλεκόμενους φορείς, όπως φορείς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας, ευθυγραμμισμένων με τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2012 για την Πρόσβαση και τη Διατήρηση της Επιστημονικής Πληροφόρησης και την υποχρεωτική κατάθεση με ανοικτή πρόσβαση των ερευνητικών δημοσιεύσεων στο πλαίσιο του Ορίζοντα2020.

Το έργο ακόμη, συμβάλει στη βελτίωση της κατανόησης των διαμορφωτών πολιτικής για τα επιμέρους ζητήματα που άπτονται της Ανοικτής Πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, διευκολύνει το συντονισμό ανάμεσα στα Κράτη- Μέλη και τα συνεργαζόμενα κράτη εγκαθιδρύοντας ένα ισχυρό δίκτυο έμπειρων οργανισμών σε όλη την Ευρώπη (που το έργο αποκαλεί Δίκτυο Γνώσης) και αναπτύσσοντας ένα συντονισμένο και συνεργατικό πρόγραμμα δράσεων που υποστηρίζουν τη διαδικασία παραγωγής πολιτικών σε εθνικό επίπεδο.

Σε μία μεγάλη πανευρωπαϊκή συνάντηση που διοργάνωσε το έργο το Δεκέμβριο του 2014, εμπειρογνώμονες από 33 χώρες εργάστηκαν σε ομάδες χωρισμένες ανά γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης, πάνω στις προκλήσεις για τη διαμόρφωση πολιτικών ανοικτής πρόσβασης, τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, τις καλές πρακτικές και τα κίνητρα για την ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης.

Στα συμπεράσματα που παρουσιάζονται στο φυλλάδιο γίνεται αναφορά στην νοτιοανατολική Ευρώπη όπου η ανοικτή πρόσβαση έχει χαμηλή ακόμη προτεραιότητα ανάμεσα στους φορείς διεξαγωγής και υλοποίησης της έρευνας- τα οφέλη δεν είναι γνωστά, δεν υπάρχει αρκετή τεχνογνωσία στη διαχείριση των νομικών ζητημάτων και τα υπάρχοντα αποθετήρια δεν διασφαλίζουν επαρκώς την ανοικτή πρόσβαση. Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις το PASTEUR4OA συστήνει την επέκταση των πολιτικών και των εργαλείων του Ορίζοντα2020 σε όλες τις δημοσιεύσεις που είναι αποτέλεσμα δημόσια χρηματοδοτούμενης έρευνας, την ενημέρωση των διαμορφωτών πάνω σε νομικά ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δανειοδότησης και την ενίσχυση του διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την περαιτέρω ανάπτυξη και την υιοθέτηση της ανοικτής πρόσβασης.

Και στη βορειοδυτική Ευρώπη η ΑΠ φαίνεται να έχει χαμηλή προτεραιότητα ανάμεσα στους ερευνητικούς φορείς και τους χρηματοδότες έρευνας, με το βασικό ζήτημα να εντοπίζεται εδώ στο γεγονός ότι το παρόν σύστημα της ερευνητικής διαδικασίας παρεμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση στην ερευνητική πληροφορία, καθυστερώντας την έρευνα και την καινοτομία. Το PASTEUR4OA υποστηρίζει ότι οι χρηματοδότες έρευνας, οι ερευνητικοί φορείς και η βιομηχανία πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία μετάβασης στην ανοικτή πρόσβαση και συστήνει να αναδειχθούν τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση της ανοικτής πρόσβασης για την έρευνα- εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, καλύτερη έρευνα και αύξηση της καινοτομίας. Άλλα εργαλεία που συστήνονται για την περαιτέρω υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης στις βορειοδυτικές χώρες αφορούν στην ανάδειξη των μετρικών στοιχείων και δεικτών που αποδεικνύουν τα θετικά οφέλη της ανοικτής πρόσβασης και των νέων οικονομικών μοντέλων που βασίζονται στην αξιοποίηση της ανοικτής πρόσβασης.

Συμβουλευτείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο Περιφερειακές Προκλήσεις για την Υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης και Προτεινόμενες Συστάσεις

August 31, 2015

Νέα μελέτη από το PASTEUR4OA εξετάζει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών της ανοικτής πρόσβασης αξιοποιώντας το ανανεωμένο ROARMAP

PASTEUR4OA Στοχεύοντας στην υποστήριξη της ανάπτυξης αποτελεσματικών Ευρωπαϊκών πολιτικών, η νέα μελέτη του PASTEUR4OA παρουσιάζει τα αποτελέσματα τριών «ασκήσεων» αποτελεσματικότητας των πολιτικών της ανοικτής πρόσβασης. Εφαλτήριο για την πραγματοποίηση αυτής της έρευνας στάθηκε η ανανέωση του ROARMAP, του μητρώου καταγραφής των πολιτικών της ανοικτής πρόσβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου PASTEUR4OA. Το μητρώο δομήθηκε εξ’ αρχής με βάση ένα νέο σχήμα πολύ πιο λεπτομερούς κατηγοριοποίησης των πολιτικών, το οποίο με τη σειρά του επιτρέπει την πραγματοποίηση πιο πολύπλοκων αναζήτησεων απ’ότι ήταν δυνατό προηγουμένως. Επιπλέον, το μητρώο εμπλουτίστηκε με 250 νέες πολιτικές που καταγράφηκαν για πρώτη φορά. Ο συνολικός αριθμός πολιτικών που είναι καταγεγραμμένες στο μητρώο ανέρχεται στις 650, από τις οποίες οι 60% είναι Ευρωπαϊκές, τα 2/3 των πολιτικών αφορούν ιδρυματικές πολιτικές και το 10% είναι πολιτικές χρηματοδοτών. Παραπάνω από τις μισές από αυτές τις πολιτικές είναι υποχρεωτικές εγείροντας συγκεκριμένες απαιτήσεις ως προς την κατάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας, και πάνω από το 60% αυτών των πολιτικών είναι Ευρωπαϊκές.

Στη συνέχεια της καταγραφής των πολιτικών και της ενημέρωσης του ROARMAP, στο πλαίσιο του έργου αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα της κατάθεσης των επιστημονικών άρθρων σε αποθετήρια με πολιτικές υποχρεωτικής και μη-υποχρεωτικής κατάθεσης, συγκρίνοντας το σύνολο του υλικού ανοικτής πρόσβασης των αποθετηρίων προς τον αριθμό των επιστημονικών άρθρων που είχαν δημοσιευθεί από το προσωπικό των ιδρυμάτων. Από τις ακόλουθες σημαντικές παρατηρήσεις που προκύπτουν, διαφαίνονται στοιχεία τα οποία πρέπει να ενσωματώνονται στις πολιτικές για να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους:

 1. Τα ποσοστά κατάθεσης στα αποθετήρια είναι χαμηλά. Περισσότερα από τα ¾ των δημοσιευμένων άρθρων δεν κατατίθενται καθόλου. Από το υλικό που είναι κατατεθειμένο, το 8% αφορά μόνο μεταδεδομένα, το 3% αφορά άρθρα περιορισμένης πρόσβασης, ενώ το 12% διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση, με ποσοστά που παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις, ανάλογα και με τον επιστημονικό κλάδο.
 2. Η κατάθεση υλικού ανοικτής πρόσβασης ήταν πάνω από τέσσερις φορές πιο ψηλό στα ιδρύματα με πολιτική υποχρεωτικής ανοικτής πρόσβασης, απ’ότι σε αυτά χωρίς, αν και τα τεκμήρια που κατατίθενται σε αποθετήρια υποχρεωτικής ανοικτής πρόσβασης κατατίθενται πιο καθυστερημένα απ’ότι αυτά που κατατίθενται σε αποθετήρια με μη-υποχρεωτική ανοικτή πρόσβαση (αδράνεια κατάθεσης).
 3. Μελετώντας τα διαφορετικά στοιχεία τα οποία συνεισφέρουν στην αποτελεσματικότητα της πολιτικής, τρία διαφαίνονται ως πολύ σημαντικά, συγκεκριμένα: η υποχρεωτική απαίτηση για την κατάθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η λήψη μέτρων ώστε να μην υπάρχουν αποκλείσεις σε αυτή την πολιτική, και ο συνδυασμός της υποχρέωσης για κατάθεση με την αξιολόγηση της έρευνας. Συστήνεται όλες οι πολιτικές να συμπεριλαμβάνουν αυτά τα τρία σημαντικά στοιχεία.

Σχετικά με το PASTEUR4OA

Το PASTEUR4OA είναι ένα ευρωπαϊκό έργο το οποίο συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και στο οποίο συμμετέχουν καταξιωμένοι φορείς όπως το JISC, το EIFL, το LIBER, το SPARC Europe, κ.ά.. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη εναρμονισμένων πολιτικών ανοικτής πρόσβασης και ανοικτών επιστημονικών δεδομένων που να ανταποκρίνονται στην πρόσφατη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την «Πρόσβαση και τη μακροχρόνια διατήρηση της επιστημονικής πληροφορίας» του Ιουλίου του 2012, και της πολιτικής για την ανοικτή πρόσβαση στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού πλαισίου Ορίζοντας 2020.

April 8, 2015

H εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου PASTEUR4OA

Το ευρωπαϊκό έργο PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment STrategies for European Union Research – www.pasteur4oa.eu), που συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2014 στο Πανεπιστήμιο του Minho στην Πορτογαλία. Το kick-off meeting του έργου πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με το kick-off meeting του ευρωπαϊκού έργου FOSTER (www.fosteropenscience.eu), με το οποίο αναγνωρίστηκαν συνέργειες και δράσεις, οι οποίες συνδυαστικά θα μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των δύο έργων.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η επίσημη έναρξη του PASTEUR4OA, η εγκαθίδρυση κλίματος συνεργασίας, συνεννόησης και κοινού οράματος και στόχων μεταξύ των εταίρων, η αναγνώριση των πιθανών δυσκολιών που ενδέχεται να προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου, καθώς και ο σχεδιασμός του πλάνου αντιμετώπισής τους.

Κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι στόχοι των δύο ευρωπαϊκών έργων και οι προγραμματισμένες δράσεις τους, έτσι ώστε να δημιουργηθεί έδαφος συνεργασίας μεταξύ τους, αλλά και προγραμματισμός παράλληλων δράσεων, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δυναμική τους.

Κατά τη δεύτερη ημέρα του kick-off meeting, συζητήθηκαν οι βασικοί πυλώνες του έργου, το χρονοδιάγραμμα των δράσεων και οι υποχρεώσεις των εταίρων για τη σωστή και εμπρόθεσμη υλοποίησή του. Παρουσιάστηκαν το σχέδιο διαχείρισης και υλοποίησης, τα πακέτα εργασίας, καθώς και οι επιμέρους ενέργειες που θα υλοποιηθούν.

Το ευρωπαϊκό έργο PASTEUR4OA υποστηρίζει την ανάπτυξη κοινών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση και τα Ανοικτά Δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πρόσφατη σύσταση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με την «Πρόσβαση σε και διατήρηση της επιστημονικής πληροφορίας» (Ιούλιος 2012) και με στόχο τη μεγιστοποίηση της ευθυγράμμισης των πολιτικών ως προς την πολιτική του Ορίζοντα 2020 για την πρόσβαση στην έρευνα.

Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση στρατηγικών Ανοικτής Πρόσβασης και πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να διευκολυνθεί ο συντονισμός τους μεταξύ των κρατών μελών. Οι δράσεις του βασίζονται στο προϋπάρχον ευρωπαϊκό έργο MedOANet (www.medoanet.gr), κεφαλαιοποιώντας τα αποτελέσματά του και ως εκ τούτου, δημιουργώντας ένα δίκτυο κέντρων εμπειρογνωμοσύνης στα κράτη μέλη, το οποίο θα αναπτύξει συντονισμένη και συνεργατική δραστηριότητα, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη της δημιουργίας πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, υπό την καθοδήγηση των εταίρων του έργου.

Leave a Comment March 19, 2014

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ανακοινώνει το kick-off meeting του νέου ευρωπαϊκού έργου που συντονίζει – PASTEUR4OA

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) ανακοινώνει την έναρξη του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research” (PASTEUR4OA), στο οποίο συμμετέχουν 15 εταίροι, με συντονιστή το ΕΚΤ.  Το έργο στοχεύει στον συντονισμό δράσεων για την ανάπτυξη πολιτικών ανοικτής πρόσβασης σε όλα τα κράτη-μέλη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ και του νέου προγράμματος “Ορίζοντας 2020”. Μέσα από τις ενέργειές του, το έργο έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο οργανισμών-εμπειρογνωμόνων στην Ευρώπη για την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης και να προκαλέσει τη δέσμευση των κύριων φορέων καθώς και των υπευθύνων χάραξης πολιτικών (φορείς διεξαγωγής και χρηματοδότησης έρευνας) για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων.

Το PASTEUR4OA θα υποστηρίξει την ενίσχυση και την ενθάρρυνση συντονισμένων πολιτικών για την ανοικτή πρόσβαση και τα ανοικτά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με την πρόσφατη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την “Πρόσβαση σε και Διατήρηση της Επιστημονικής Πληροφορίας” (Ιούλιος 2012) και με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευθυγράμμισης με την πολιτική του Ορίζοντα 2020, αναφορικά με την ανοικτή πρόσβαση στην έρευνα, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο θα βοηθήσει την ανάπτυξη και την ενίσχυση των στρατηγικών και πολιτικών ανοικτής πρόσβασης σε εθνικό επίπεδο και θα διευκολύνει τον συντονισμό τους μεταξύ κρατών-μελών. Το έργο θα δημιουργήσει, ακόμη, ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στα κράτη-μέλη, το οποίο θα αναπτύξει ένα συντονισμένο και συνεργατικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων προς υποστήριξη της διαδικασίας διαμόρφωσης πολιτικών σε εθνικό επίπεδο και υπό την επίβλεψη των εταίρων του έργου.

Το PASTEUR4OA ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στρατηγικούς στόχους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης σε σχέση με την προώθηση της ανοικτής πρόσβασης στην επιστημονική γνώση και αποτελεί, ουσιαστικά, διεύρυνση του ευρωπαϊκού έργου Mediterranean Open Access Network (MedOANet), το οποίο επίσης συντονιζόταν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και έληξε με επιτυχία τον Οκτώβριο 2013. Το PASTEUR4OA θα κεφαλαιοποιήσει τα αποτελέσματα και το ήδη υπάρχον δίκτυο, το οποίο δημιουργήθηκε στη Μεσόγειο από το έργο MedOANet.  Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσει την εμπειρία και τα εκτεταμένα δίκτυα των οργανισμών, οι οποίοι συμμετέχουν ως εταίροι, όπως το EOS (Enabling Open Scholarship), JISC (Joint Information Systems Committee), SparcEUROPE, LIBER (Association of European Research Libraries), EIFL, όπως επίσης και εξεχόντων χρηματοδοτικών οργανισμών, οι οποίοι επίσης συμμετέχουν στην κοινοπραξία, με στόχο τη διασφάλιση μια ευρείας δέσμευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και με την προοπτική επέκτασης σε υπό ένταξη κράτη.

Πιο συγκεκριμένα, το PASTEUR4OA θα συγκεντρώσει βασικούς εθνικούς οργανισμούς και υπευθύνους χάραξης πολιτικών, κυρίως οργανισμούς χρηματοδότησης και διεξαγωγής έρευνας και υπευθύνους λήψης αποφάσεων, με στόχο να τους βοηθήσει να βελτιώσουν ή και να αναπτύξουν συντονισμένες πολιτικές ανοικτής πρόσβασης, σε ευθυγράμμιση με τις προτάσεις της Επιτροπής και τον Ορίζοντα 2020.

Η εναρκτήρια συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου θα πραγματοποιηθεί στο Guimarães της Πορτογαλίας στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2014, σε συνδυασμό με το έργο FOSTER.

Η ατζέντα της εναρκτήριας συνάντησης του έργου περιλαμβάνει:

 • Την παρουσίαση του  προγραμματισμού του έργου και των επιμέρους ενεργειών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τον κάθε εταίρο κατά το πρώτο έτος του έργου.
 • Τον εντοπισμό τυχόν δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου και τον σχεδιασμό σχετικών τρόπων επίλυσης.
 • Τη διασφάλιση ενός κοινού οράματος μεταξύ των εταίρων, αναφορικά με τους στόχους του έργου και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
 • Την παροχή της κατάλληλης πληροφόρησης μεταξύ των εταίρων με σκοπό την, όσο το δυνατόν, καλύτερη διαχείριση του έργου.

Leave a Comment January 7, 2014

Next page


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)