Ενίσχυση της ευρωπαϊκής υποστήριξης των κρατών μελών για τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη

May 2, 2018

science2

Στις 25 Απριλίου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την αναθεώρηση της Σύστασης του 2012 για την πρόσβαση στις επιστημονικές πληροφορίες και τη διαφύλαξή τους ως τμήμα της στρατηγικής για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Η αναθεώρηση επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή στην Ανοικτή Επιστήμη και περιγράφει τις πολιτικές για την ανοικτή πρόσβαση στις δημοσιεύσεις και τα δεδομένα τις οποίες καλούνται να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη. Όπως επεσήμανε ο Carlos Moedas, Ευρωπαίος Επίτροπος για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία, η αναθεωρημένη Σύσταση παρέχει ισχυρή καθοδήγηση στα κράτη μέλη προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο της άμεσης ανοικτής πρόσβασης έως το 2020.

Η αναθεωρημένη Σύσταση λαμβάνει υπόψη τις εξελίξεις των τελευταίων ετών όπως η διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων (καθώς και η εφαρμογή των αρχών  FAIR/ Findable-Accessible-Interoperable-Reusable στη διαχείριση των επιστημονικών δεδομένων), η άντληση κειμένων και δεδομένων (Text and Data Mining) και τα τεχνικά πρότυπα τα οποία επιτρέπουν την επανάχρηση της επιστημονικής πληροφορίας. Δίνει επίσης σημασία στις υποδομές, καθώς και στην καλλιέργεια των απαιτούμενων δεξιοτήτων μέσω της ανάπτυξης σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των ερευνητών, αλλά και την υιοθέτηση κινήτρων και ανταμοιβών σε όσους συμβάλλουν μέσω των πρακτικών τους στην προώθηση του παραδείγματος της Ανοικτής Επιστήμης. Ιδιαίτερη επίσης σημασία έχει η αναφορά στην ανάγκη διασφάλισης διαφάνειας στις συμφωνίες με τους εκδότες (είτε αυτό αφορά τα big deals ή offsetting deals).

Συνολικά, η Σύσταση του 2018 παρέχει έναν οδικό χάρτη ο οποίος υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση, καθώς δεν περιορίζεται μόνο στις δημοσιεύσεις και τα δεδομένα, αλλά εξετάζει επίσης ζητήματα που αφορούν τις υποδομές, την εκπαίδευση, την παροχή κινήτρων. Τα κράτη μέλη καλούνται από την πλευρά τους να συντονίσουν τις δράσεις για την προώθηση των θεμάτων που περιλαμβάνονται στη Σύσταση καταρτίζοντας εθνικά σχέδια δράσης με συγκεκριμένους στόχους, καθώς και να υποβάλουν έκθεση με την πρόοδο που έχει συντελεστεί 18 μήνες μετά τη δημοσίευση της Σύστασης και στη συνέχεια κάθε δυο έτη.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/news/new-commission-guidance-supports-eu-member-states-transition-open-science-2018-apr-25_en

Filed under: Uncategorized

Tags: ,


Μαζί διαμορφώνουμε το “τοπίο” της Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ως φορέας που δραστηριοποιείται σε θέματα τεκμηρίωσης και διάθεσης ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου, πρωτοστατεί στην προώθηση της Ανοικτής Πρόσβασης. Με στόχο την υιοθέτηση της Ανοικτής Πρόσβασης από όσο το δυνατόν περισσότερους ελληνικούς φορείς για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους, αλλά και την ανάπτυξη διαλόγου για την επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με την Ανοικτή Πρόσβαση, διαμορφώσαμε ένα χώρο συζήτησης και προβληματισμού με τη μορφή ενός blog.... Περισσότερα

RSS Εγγραφή

Σύνδεση

Πρόσφατα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

Ετικέτες

Αρχείο άρθρων

Σύνδεσμοι

RSS RSS (openaccess.gr)